Gicht, Gericht un`n jung Wicht
Vüör düsse moss di äss Kiärl wahren
Momentan sitt`t se jä alle üöwer dän Oliver Kahn hiär,dat de up so`n jung Ding harinfallen sien sall un siene Frau alleene lei. In de Blättkes, in Radio un Fernsehn, üöverall sint daoüöwer de Glocken an`Lüden. Sowat kümp bi de Lüde wull an, un de "Grönen Blaare" küent daomet wahne viél Geld verdeinen. Vön wieten kann man dat üöverhaups nich beurdeelen un miärtstiet wett dat Hiärteleed dat auk bi sowat daotohäört, wull vergiätten.
Mi foll daobi dat olle plattdüütschke Sprüekwaort in: " vüör Gicht, Gericht un`n jung Wicht, dao muoss di vüör wahren!"  Dao kann man äs simeleern off dat alle so stimmt. Bi de Gicht is man sick villicht gau ennig. Well eenmaol son`n Gichtanfall hatt häff, kann dat guett naoföhlen un`n Leed daovön singen. So`n Anfall kann di an alle Stiärden in de Butten packen. Män wenn du mens, bi so`n Gichtanfall sitt in`n grauten Tehn Füer drin, dann verstehs du dän iärsten Deel vön dat Sprüekwaort. Villicht is`t aober eegene Schuld. De Dokters seggt: "Wenn du de viélen Kottlets un de Beerkes wegglaoten kanns, dann wett auk diene Gicht sachter"
Un dat Gericht? De miärsten Lüde häbt dao wahne Respekt vüör. Alle sint froh, daomet nicks to dohn to häbben. Well dao mootwiällig hängeiht, de kann dat mangs wull bereuen. Du kaas vüö`t Gericht kummen äs arme Sünder un äs Kläger. De, well se dao dann ächter de Trallgen doht, was wisse gääne bi`t Gericht weggbliéwen.
Un viélle Kläger is`t auk dao all mankstnen üörnlik düer wuorden. De Anwalt will sien Geld vrdeinen, un well de Gerichtkosten berappen moss, weet man miärst ächternao iärst. Dat Sprüekwaort bi de Ollen ludde so: " Geihs du nao`t Gericht üm `ne Koh,  giéwleiwer no eene to!"
Wat sall nu an so`n nett jung Wichtken so leige sien, dat man sick höden mott? Iärst äs reimt sick dat so guett up Gicht un Gericht. Dann segg sick jä sowat gau! Men mi dücht, dat düt Waort Mannslüh utfunnen häbt, de üm üöre eegene Standhaftigkeit besuorgt wassen. De Härguott häff nich ümsüss de Schönheit vön de Frauen so härlik makt. De Dichter ut aolle  Tieten mocken de besten Gedichte, wenn se een staödig Dänken besingen wollen. Man magg wull bedenken, dat een plattdüütschk Sprüekwaort auk segg: "Man kann biäter eene Schuwkaor vull Poggen höden äs een jung Wicht!" Et is de Fraoge off so`n l`érliken Mann sick nich mähr för sick söwes höden mott äs vüör dat junge Wicht. Villicht sint dao sogar mähr de "Unterhaltszahlungen" ment, an de sick so iälke "Musterknaben" gääne dran vüörbi drücket un sick so daovör höden willt, äs vüör de Reize vön so`ne junge Dääne. So Mannslüde sint dao jä manks harre langsam metbi. Viélle Unterhaltsklagen bewiest dat wull. Bi so`ne Geliärgenheit vön eene Unterhaltsklage wuer een Männeken auk vön dän Richter froggt, wu he sick dat Betahlen denn nu dachte. Dao sagg de Kärl doch glatt: " Dao wi`ke nicks vüör häbben!" Dat häff de Richter em aober dann wull anners bistriékent. Aober wu geseggt: " Vüör Gicht und Gercht un Vüör`n mootwiälligen Mann, dao hööde di!" Dat wüer sick nich reimen un Lütt auk nich so guett un dat wüer de Mannslüde wisse ni in`n Sinn küemen.
Willi Kamp
Bücher von Willi Kamp:
.......
" Präötken up Platt ut de Wannenmakerstadt "  Preis 4.90 €
" Dat Twedde Gesicht un annere Spöökerien  "   Preis 9.80 €

zu beziehen bei Willi Kamp