Sick wäggen un iätten, kuern nich vörgiäten !
Bi 'n Heimatbund is't rain kurjoos,
et giff diit Jaohr nich äs mähr Moos
Dat Moosiätten was Tradition,
antleste patt -wat wuss dran doon 
dai'n iälke Lüde Dans met Iätten 
gaas eenfak utslaon off vögiätten.
...
Dän Vüörstand von dän Heimatbund 
wuor dat antleste wull to bunt, 
so üöverlagg he, un kawup 
kamm all 'n nieen Vüörslag up. 
He lütt: Sick wäggen un dann iätten, 
dat Küern daobi nich vögiätten.
...
An 'n naigsten Saoterdag üm teihn, 
dao kanns bi Deipings Hoff dann saihn, 
weIl pättken will so knapp twee Stunnen 
off weill met 't Rädken föhrt de Runnen. 
Klock iälw mak de sick up 'n Patt, 
weill 't Laupen no ne Stunn häbbt satt
....
Un unnerwäggens will wie küern 
von düt un dat un Naobers Rüen,
bes wi wu doch de Tiet vögaiht 
bi Mölljanns up 'n Disk all saiht 
kuokt Rindfleesk, Siepelsoos un Slaot 
un Wuorstebraut in Üövermaot.
...
Döss met? 
Dann kuemm män von 'n Slag,
 wi saiht us naigsten Saoterdag!
 .Georg Reinermann