GedichteWuorstebraud
......................
Et-is wat lange hiär
-viël´ Lüde denk´t nich mäer -
dao-wüör äs in de Buer´
jüstunner'n Hagelschuer
des-aobends üm Uur of tain
'ne-kranke Besmoder vösain.
-
De-Köster sättede unner de Bichte
Schel-un Löcht up de Anrichte
un-stelde sik an dat Häädfüer,
dat-sine Büks en lük wüör drüge.
-
He-keek so in de Högten,
de-Brände dain em löchten,
un-saog met Angst un Bangen,
in'n-Bosen een Mansmensk hangen.
-
Jüstäs he keek vöfäert nao buom,
dao-winkt em de Pastor in'n Stuom.
„Häer",säg he, „ik mot ju spriäken,
de-hillige Handlung unnerbriäken.
-
Kiekt-hier doch äs harup,
dao-häng sik ener up!"
De-Pastor röp ilig Man un Frau.
„Kuëmt-doch äs hiär, kuëmt doch äs gau!
-
Ik-sai nich recht, de Damp treckt em so üm de Bene,
män-dao buom dücht mi, dao häng jä ene!"
„Aoch",säg de Frau, „dat häw kine Naud,
dao-häng män ´ne Büks vul Wuorstebraud.
Rosa-Verlage (1851 bes1934) uut Risenbiëk
Treesken
-------------
Treesken-was een Büörger Wicht,
Arig-un auk gaas upricht,
mäne-en biëtken busbas wäg,
wat-mangs bi Buernwichter häs.
-
Enes-Dages säg´t apat:
„Ik-wil ju wat vötellen:
Ik-gao nu auk in de Stad,
in-een graut Hotelle!
---
Wil-rainmaken läern, bi de Lü, de Feinen,
un-daobi ´nen netten Stüwer Geld vödainen.
Jau-dat Dingen fong auk an.
Up-de Stad trok Treesken an.
-
Liekuut-wäg göng´t in´t Hotelle.
Melt-bi de Huusfrau sik to Stelle.
Den-am Treesken fröndlik an.
Män-mos se sain, wat Treesken kan.
-
„Um-acht Uhr kommt auf Nummero vier
ein-sehr feiner Herr als Gast nach hier.
Machen-Sie das Zimmer fein,
und-das Bett muß warm auch sein!“
-
Treesken-dai, äs üör was sägt,
un-winert alles auk up´t best.
Nu-göng et aal up acht Uur hän,
Dao-säg de Frau: „Wo ist Treesken denn?"
-
Män-kien Mensk har Treesken sain,
Wao-mäk dat Treesken dän wul rain?
Dao-gait se dan nao Nummero vier.
„0,-Herr Gott, ach, was seh ich hier?"

In´t-Bedde lig dat Treesken drin
un-slöp dao äs´n Engelken kleen.
„Menschenskind,-was fällt dir ein?"
Un-Treesken sprüng uut´t Bedken fein.
„Jä,-Frau, wu sal ik et änners maken?
För-dän Häern wiämen Bedde un Laken?"

Rosa-Verlage (1851 bes1934) uut Risenbiëk
De-Pastoor un sin Schäöpken
.....................
„En-Baum häs stuolen,
-sniëdento Buolen!
Junge,-Junge! Wat sint dat Saken!
Un-dat sal´m in de Rige maken?
Etschüt nu rainewäg to wied
in-düsse guodsvögiätne Tiet!
----
Dän-Baum mos du ersätten,
süß-kan ik di nich redden.
Nu-sägget auk män gliek,
wat-was´t van´n Baum? Wu dik?"
„Een-Eekbaum was´t, Häer. Aon Bast un Splint
was-guët so dick äs gi so sint."
-
„So´n-dicken was´t? O Wiält, o Wiält!
Häs-du auk to´t Betalen Geld?
Ikpriäge-de ju so viële:
Gi-sol´n nich stiälen Grepenstiële.
Un-du dös di en Eekbaum halen.
Du-mos em vul un gaas betalen."
-
„Jä-Häer, auk ik häb mine Suorgen.
Hier-is mien Geld, ik dai´t mi buorgen."
De-Pastoor fäng an un tält
de-blanken Mark van´t Haipken Geld.
Twiälw-bisiet, dao hölt he in
un-säg in sinen guëten Sin:
-
„Ik-denke, düt sal langen,
ik-mot daonao anfangen."
To-friärgait de Man nao Huus.
Dao-frög em sine Drüke uut:
„Jans,-wu häw di dat dan gaon,
kons-met dien biëtken Geld bestaon?"

„Jau,-Drüüksken, biäter äs ik dacht´,
dän-Halwschaid häb ik wierbragt."
„Mien-Jesus, sü, ik häbt jä sägt!“
So-wäd an besten üöwerlägt.
Ses-Wiärk´ daonao, dao klopt de Man
bi-dän Häerööm wier an.
-
He-was nao düör de Düöre kaum,
Dao-säg he: „Häer, hier is Geld vüör´n Baum."
„De-Baum", säg de Pastoor guëtwillig,
„de-Baum is längst betaalt."
„Ja-Häer, de Baum was billig.
Ik-häb mi dao nao enen haalt."

Rosa-Verlage (1851 bes1934) uut Risenbiëk
Mönsterland
....................
Mien-Mönsterland is nich ´n Land
met-Küëning un met Küënigin,
män-altiet was´t aal wiältbekant
för-Wuorst un Wuorstebraud van´t Schwien.
----
Wiel-Mönster in de Midde lig
hät´t-Land drümto dat "Mönsterland".
Et-gaw dän Naomen sölwer sik,
wat-änners is mi nich bekant.
----
De-Giëgend, faken wied un flak,
auk-hauge Büsk´ giw´t üöweral.
Düör´t-Gröön schint mankst ´n raudet Dak,
wul-auk ´n grauten How met Stal.
---
Un-wat de Buer is up so´n How,
de-hät nao olle Iärs bewart.
He-wil aals wiëten un auk, of
du-wul päs to sine Aort.
-----
Wieldat-drümto de Mönster-Bucht
met-Teuto, Egge, Raudhaorstrang,
giw´t-miärst noog Riängen. Män mi dücht
mank-striängt et doch ´n biëtken lang´!
-----
För´t-Mönsterland, dao is aal faken
de-Iäms ne Waterstraote wäst.
Up-üör kon man van Graiwen staken
bes-an de Nordsee dän anlest.
-----
Wao-giw´t nao Düörpkes prik un blank
äs-Gimbte, Hafkesbiëk, Nordwol?
Auk-Saorbiëk is jä - Guod si dank -
nao´n-Pläksken, dat´m söken sol.
----
Een-Land me Widen, Kämp un Hiëgen,
met-klene Högten, Klai un Sand.
Raudbuntet-Ve kümp di engiëgen.
Et-giw jä blaus een Mönsterland!
Josef-Fischer uut -Nordwol in´n Oktober 2000
Loslaoten
-----
Een-buntet Blad,
dat-sat un sat
gaas-haug in sinen Toog.
Et-dach nich an´t Stiärwen
un-had van sien Liäwen
nao-lang nao nich noog.

Tapperhol´t Paol,
wan-Fuorst et maol
hat-kneep un iärgerde.
Et-was, äs kliëwede
etf-ast an sinen Twieg,
äs-wul´t nich liggen bi de ännern in´ne Rieg.

De-wille Wind blos los met vulle Backen.
Dat-Blad apat kon he patu nich packen,
´tsat freed un tao
an-sinen Struuk alleen,
et-was jä süs kineen
mäer-dao.
---
Dat-Blad dacht nao.

Anlest-lait´t sik los un lacht
un-swiärwede nao sine Waal
van-söwwes daal,
gaas-sacht.

Georg-Reinermann uut Detten an ´ne Iäms, November 1999