Häff Strom-Mallör us guett daohn?
Naoberschupp un Mönsterland
Wat sint viele Menschken doch lest er Wiäk leige tomaot kuemen! Up eenmaol was de elektrischke Strom wegg! Dao miärkede man up Maol, an wu dünne Bändkes de Menschk hänk. Kinne Wiärmte  -kin Lecht -kin Radio -kin Fernsehen. De modeme Menschk, de et süss so guett geiht, stonn up eenmaol met'n „kuort Hiernd" dao
Wi in Detten häbt jä no wahne Glück hatt! Us sint de Mallessen scharp an de Niese Wi in Detten häbt jä no wahne Glück hatt! Us sint de Mallessen scharp an de Niese vüörbitrocken. Aober ut all usse Naoberkiärspels häbb wi noog vön de Leigheiten un vön de schwaoren Dage häört un metkriegen. Mi dücht, twe Vüördeele häff dat Unglück aober doch hat: Eenmaol wiett't nu alle Lüde in Dütschkland un sogar no wieder in de Wiärld -, wao usse schöne Mönsterland ligg.  Namens, de du süss ni un nümmers in de Nachrichten off up 'm Beldschirm häörs off süss, de kammen dän hee-len Dagg. So Kiärspels äs Och-trup un Huorstmer wurden ümmer wier nömd. Iälke Lüde us gönk et auk so -kreegen ut de wiete Wiärld up eenma. Namens, de du süss ni un nümmers in de Nachrichten off up 'm Beldschirm häörs off süss, de kammen dän heelen Dagg. So Kiärspels äs Och-trup un Huorstmer wurden ümmer wier nömd. Iälke Lüde us gönk et auk so kreegen ut de wiete Wiärld up eenma-. Namens, de du süss ni un nümmers in de Nachrichten off up 'm Beldschirm häörs off süss, de kammen dän heelen Dagg. So Kiärspels äs Ochtrup un Huorstmer wurden ümmer wier nömd. Iälke Lüde us gönk et auk so kreegen ut de wiete Wiärld up eenma Telefonanrope. Bekannte utwärtige Lüde un Verwandte wollen wietten, watin 't Mönsterland loss wäör. Ick häörde, dat iälke sogar up de Landkart naokieken harren, wao dat Mönsterland dän üöwerhaupslagg. Un no eenen Vüördeel harr düt Strom-Mallör: Viele Lüde is wier gaas harre klaor wuerden, wu guett et dött, wenn man de richtigen Naobers häff. De wunnerbare  Naoberschupp vön fröher kamm wier to Ähren. Wat häbbt sick Naoberlüde fien holpen! WeIl Gasherde harren, häbbt för de Naobers metkuorkt. Lüde met Härdfüer kreegen up Maol viel Besöök. Een Familgenvader sagg nao oller Mode un Sitte so: "Kumm, sett't Ju an't Füer!" Et dei em leed, dat he no ächterhiär seggen moss: "Usse Füer wiärmt süss no mähr un no biätter, aober dat elektrischke Gebläse drächter dött't in'n Moment nich!" Villicht soll man de olle olle installeerte Naoberschupp vön fröher doch wier lück antoch maken. Man mott dann richtig aff küerI, weIl iärste un twedde un so wieder Naober is. Et häörde daoto, dat de Naobers in alIe Liäbensangeliägenheiten praot staohn mossen un auk gään deiden. Bi Geburt un Daut, bi Hochtiet un Naut wussen de Naobers, wat to dohn was. Un dat Leiges auk in de modeme Wiält unverseihns passeern kann, häbb wi nu beliäwt. Man solI sick dat villicht in guette Tieten no mähr vüörseggen un met de Naobers guette Siete haolen.. De modeme Menschk glöff wull to gau, dat he alIeen fär-rig wärn kann. Off man. bes in 't Enkelte akraot affküern solI, waiin'n NautfalI to dohn is, kann'm jä üöwerleggen. Fröher wuss de iärste Naober gaas genau, waoför he bi Krankheit, bi Hochteit, bi 'ne Geburt, bi'n DaudesfalI, bi Brand toständig was. Mi is äs Kind unvergiättlik bliewen, wu de Naobers vön de Höftstraot drei Aobende an'n Sark vön de Naoberoma Rausenkränse biäden deiden. De "iärste Naober" moß vüörbiädden.
Villicht is de Heimatbund jä auk aktuelI, wenn he an sienen plattdütschken Bunten Aobend dat Stück: "Krach in de Naoberschupp" upföhert. Auk dat  Vertönen  gaff et nämlik! Up jeden FalI geIlt no ümmer dat urolIe Sprüekwaort: "Een'n guetten Naober is biätter äs'n wieten Frönd!".
Willi Kamp

Bücher von Willi Kamp:
.......
" Präötken up Platt ut de Wannenmakerstadt "  Preis 4.90 €
" Dat Twedde Gesicht un annere Spöökerien  "   Preis 9.80 €

zu beziehen bei Willi Kamp