Watt Kinner lährt
Technik mäck dat Liäben lichtfärrig
De nieste Naoricht is, dat et nu auk Fernsehen för Een- bes Tweejäöhrige giewen soll. Heel hüdlike Beller kumpt up'n Beldschirm, wao de Lüttken Spaß dran häbt. Eenige Möers keeken sick auk gääne -saggen se -de kindliken Beller an -de Kleinen up'm Schaut. De Fachlüde häbt harutfunnen, dat so Annerthalwjäöhrige düt nie Fernsehen aohne wiederes upniemen konnen. Et geiht nich an üör vüörbi.
De Wiettenschaplers sint sick nich ennig, off dat guett off leige was. De eenen sint buus un baas daogiegen: Een Kleinkind moss aktiv de Wiält kennen lärn un nich ruhig stellt wärn. Annere meint, dat mossen de Öllern söwes wietten un fastleggen. Män de Fraoge bliff, off usse Kinner ummer neiger an Apparate un Technik kummt un daobi üm-mer wieder vön de Natur wegg haalt wärt. Wat is, wenn so'n Lüttket met grauten Ernst glöff, dat Köhe een lila Fell häbt? Een annret Blägsken will wietten, in wekket Meer "Fischstäbchen" schwemmt. De miärsten Schölers küent kinnen Togfink mähr vön 'n Lünink unnerscheiden. Wuviel Kinner häbt all wull söwes eene Nachtigall häört? Kann man et Kinner verdenken, de meint, dat Kartuffein an Strüüker wasst. Een Biologieprofessor häff sick kuors beschwert, dat siene Iärtssemesters kinnen Hafer vön Giärst un Roggen unnerscheiden konnen. Män, wenn du wietten wiss, wu so'n Handy funktioneert, fraog män so'nen Dastert vön teihn Jaohr. Is he lück öller, verteIlt de di all wat vön Nanotechnologie un vön Quantenforschung un vön Gentechnik. Eenen Vuegel an sienen Gesang to kennen, is to viell verlangt. Aober üöaer de twintig Klingeltöne in eenHandy, dao wiett't se alle Be-scheid un beraot't di fachmännischk. Ick mott faken an eenen Striet unner Lährers denken, dän et all för Jaohren gaff. De eenen mennen, in usse Tiet harr in een Liäsebook för de Grundschole een Stück "Auf dem Bauernhof" nicks mähr verluoren. För usse Kinner poss biätter "An der Tankstel Je" off sowat Ähnliket. De iärsten wollen dat' olle Buernhoff-Liäsestück met eenen Besöök up'm Buemhoff verbin-nen. De Anneren mennen wier, off et so Hüöwe met alle Vehsorten denn üöwerhaups no gaff? Un dao harr auk de Technik dat Seggen. Et is jä auk to't Verwünnern, wenn man jeden Dagg wat vön de nieste Rakete läss un häört. Dao maakt se eene Erkundung up'm Pluto, de nie gen Milliarden Kilometer wiet wägg is. Et duert nich mähr lange, dann kann man eene Reise nao'n Mond buchen. Vöndage föhert jä al de miärsten Lüde bes in de ütersten Hööke vön de Wiärld. WeIl sall sick dao no för de Gieft, för de Kamikelbiärge un för'n Scheddebrook un för't Vienn interesse eren? Et is wisse nich eenfack, eenen Utwegg to finnen ut de Technik un ut de Naturverlust-falle. Moß di dütVüörstellen: Up de eene Siete Tiefkühlpizza: In 'n Backkasten -200 Graot -fief Minuten -färrig! Up de annere Siete Gemööspott: Kartuffel schällen -Moos ut'n Gaom haalen un affstiepeln Siepel afftrecken, kleinschnieden un schmoren -Mettwuorst drin un diärtig Minuten kuoken, passend würzen unaffschmeckeff. De Technik mäck dat Liäben gefäöhrlik lichtfärrig. Verleis wi daobi to viel'? Off giff et eenen Middelwegg? .
Willi Kamp

Bücher von Willi Kamp:
.......
" Präötken up Platt ut de Wannenmakerstadt "  Preis 4.90 €
" Dat Twedde Gesicht un annere Spöökerien  "   Preis 9.80 €

zu beziehen bei Willi Kamp